top of page

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR

 

 

Správce osobních údajů

R MALEC s.r.o., Karlov 153, 594 01 Velké Meziříčí,

IČ 25596314, spisová značka C 36991 vedená u Krajského soudu v Brně,

email: marie.malcova@rmalec.cz, telefon: 724 015 730

 

Právní základ pro zpracování

Kupní smlouva, smlouva o dílo či jiná smlouva.

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – zákazníka (dále jen "zákazníka"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

 

Účel zpracování a doba zpracování

Poskytování služeb podle kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiné smlouvy uzavřené se zákazníkem v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, telefon po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy.

Vedení účetnictví z důvodů splnění právní povinnosti v rozsahu fakturačních údajů pod dobu dle platné právní úpravy pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání Newsletter z důvodů oprávněných zájmů správce u zákazníků, kteří uzavřeli kupní či jinou smlouvu se správcem v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, telefon po dobu 10 let od poslední kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiné smlouvy.

Příjemci osobních údajů

  • zpracovatelé, kteří správci poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery

  • spolupracující osoby se správcem (externí účetní, auditor, externí advokát aj.)

  • subjekty poštovní či jiné přepravy 
     

Práva zákazníka

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které
o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.

Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem či z důvodu splnění právní povinnosti nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Zákazník má právo vznést kdykoliv a jakoukoliv formou námitku proti zpracování osobních údajů v rámci zasílání obchodních sdělení.

V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

bottom of page